วิสัยทัศน์/พันธกิจโรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี  2565 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

3. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญา

   ของเศรษฐกิจพอเพียง

4.  ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5.  ส่งเสริมจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม  และสถานศึกษาสีขาว

6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล

7. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

8. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 

9. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 


------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เป้าประสงค์ของโรงเรียน

1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความสามารถตามมาตรฐานสากล

2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ครูมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. ครูจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนคุณธรรม  และสถานศึกษาสีขาว

6. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล

7. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ ใช้ในการจัดการศึกษา

8. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 

9. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลยุทธ์ของโรงเรียน

1. พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

3. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพที่เหมาะสมกับโลกยุคดิจิทัล 

4.  ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูยุคใหม่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 

5.  จัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนคุณธรรม  และสถานศึกษาสีขาว

6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล

7.  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

8.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล

9. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา Comments