ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 

         ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ที่ 5 ถนนประสงค์ดี  ตําบลห้วยแถลง อําเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์  30240  มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น  70 ไร่

3 งาน 72 ตารางวา  

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4439-1202 

ทรสาร : 0-4439-1201  

E-Mail : [email protected] , [email protected]

         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.ปวช 3 

มีเขตพื้นที่บริการ 37  หมูาน


แผนที่โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

maps.google.co.th/mapsComments