ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

            ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2515  โดยกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 45 คน อาศัยเรียนที่โรงเรียนชุมชนมณีราษฎร์คณาลัย  และหอประชุมอำเภอห้วยแถลง  มีนายศรี  ดาวไธสง  รักษาการครูใหญ่  ต่อมา   นายสะอาด  นาคาเริงฤทธิ์  มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่คนแรก

           พ.ศ. 2516 โรงเรียนได้ย้ายที่เรียนมายังสถานที่ปัจจุบัน โดยนายสังวาลย์ นางน้อม พงศ์สุวรรณ เป็นผู้บริจาคที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียน จำนวน 58 ไร่ งาน 26 ตารางวาประชาชนได้ร่าวมแรงร่วมใจก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ทางโรงเรียน ห้องเรียนและกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 (อาคารปัจจุบัน) ถือได้ว่าเป็นอาคารเรียนถาวรหลังแรกของโรงเรียน
           พ.ศ. 2517-2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบและมีการพัฒนา การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
           พ.ศ. 2522-2525 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-5) ตามหลักสูตรปี พ.ศ. 2518 และปี พ.ศ. 2525 ได้จัดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-5) เป็นรุ่นสุดท้ายโดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ม.4-6) แทน
           พ.ศ. 2526-2533 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมมีการจัดการเรียนการสอนและมีการพัฒนาอาคารสถานที่เรื่อยมา
           พ.ศ. 2530 นายสังวาลย์ นางน้อม  พงศ์สุวรรณ ได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมให้แก่ทางโรงเรียนและได้รับความร่วมมือจาก ครู - อาจารย์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน บริจาคเงินซื้อที่ดินร่วมด้วย ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดิน 70 ไร่ งาน 72  ตารางวา
           พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้เปิดสาขาของโรงเรียนที่บ้านท่าลี่ ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายประมวล สุดสายเนตร เป็นผู้ประสานงานดูแลสาขา
           พ.ศ. 2536 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ทางโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมีจำนวนนักเรียน ห้องเรียน
           พ.ศ. 2537-2548 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และมีการพัฒนา การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
           พ.ศ. 2549-2550 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนได้รับป้ายพระราชทาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 โดยมีนายโสภณ สุรโยธี  เป็นผู้อำนวยการ เปิดการสอน ระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
           พ.ศ. 2552 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้รับ เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 พระราชทาน ณ วันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2552  ซึ่งเป็นเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น  อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน โดยมีนายโสภณ  สุรโยธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เป็นผู้เข้ารับพระราชทาน
           พ.ศ. 2553 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้รับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 พระราชทาน ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  ซึ่งเป็นเกียรติบัตรการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรม สั่งสอนเบ็ดเสร็จ  บนฐานงานสวนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โดยมีนายโสภณ  สุรโยธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เป็นผู้เข้ารับพระราชทาน
           พ.ศ. 2554 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้พัฒนา ด้านอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่น่าอยู่ น่าดู และน่าเรียน โดยการนำของท่านผู้อำนวยการพิกุล ดีวงศา
           พ.ศ. 2555 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้ส่งนักเรียน ได้แก่ นายภควัตร ภูคำศักดิ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลเยาวชนดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ผลปรากฏว่า นายภควัตร ภูคำศักดิ์ ได้ผ่านการคัดเลือกจนได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2555 นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับโรงเรียนรางวัล ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา จากศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่น จังหวัดนครราชสีมา
Comments