ประสบการณ์อาชีพม.3

แจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.3 ทุกคนให้กรอกข้อมูลในฟอร์มที่กำหนดด้านล่างโดย

=> ช่องรหัสเขตพื้นที่การศึกษา (4 - 6 หลัก) * ให้กรอก  101731
 => ช่องรหัสโรงเรียน (MOE CODE - 10 หลัก) * * ให้กรอก 1030201383

Comments