อบรม “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

โพสต์17 พ.ย. 2560 06:02โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2560 06:03 ]
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้รับเกียรติจาก 
นางสุกัญญา แก้วมีค่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม และคณะครู
เป็นวิทยากรในการอบรม “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ระหว่างโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม กับโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 

Comments