การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560

โพสต์3 พ.ย. 2560 23:42โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ

ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 (วันที่ 1)
ณ ห้องโสตทัศนึกษา โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

โดยคณะวิทยากรณ์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เป็นผู้ให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมComments