.
 
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 23 กันยานยน 2561
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

 
เกียรติบัตรพระราชทาน 1  และเกียรติบัตรพระราชทาน 2

 

เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มช่างอุตสาหกรรม

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เกี่ยวกับเว็บไซต์

           เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อบูรณาการรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 รหัสวิชา ง32241 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยครูผู้สอน

              1. นายกิตติธัช  สืบสุนทร
              2. นางสาวอาภรรัตน์  จันทร์นิล
              3.นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม

 คำอธิบายรายวิชา

          สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในวิชา ข้อมูลและการจัดการข้อมูล มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน และสามารถนำประสบการณ์เกี่ยวกับงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงกำหนดสาระสำคัญดังนี้

          ศึกษาความหมาย ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทข้อมูลได้ การออกแบบตารางเก็บข้อมูล วิธีการใช้โปรแกรม Access สร้างตารางเก็บข้อมูล วิธีการสร้างแบบสอบถาม วิธีการใช้โปรแกรมสร้างฟอร์มกรอกข้อมูล วิธีการใช้โปรแกรมสร้างปุ่มคำสั่ง เพิ่ม, บันทึก, ค้นหา, แก้ไข, ลบ วิธีพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดทำรายงานการพัฒนาระบบ

          เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ ใช้โปรแกรม Access สร้างตารางเก็บ สร้างแบบสอบถาม สร้างฟอร์มกรอกข้อมูล และปุ่มคำสั่งควบคุมการทำงานของฟอร์ม นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานการพัฒนาระบบโดยใช้กระบวนการในการทำงาน มีทักษะในการจัดการ การแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง:

1.อธิบายความหมาย ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้อง
2.เขียนอธิบายประเภทข้อมูลได้ถูกต้อง
3.ออกแบบตารางเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง
4.ใช้โปรแกรมAccess สร้างตารางเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง
5.ใช้โปรแกรม Accessในการสร้างแบบสอบถามได้ถูกต้อง
6. จัดทำข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบเว็บเพจ และสามารถนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้
7.ใช้โปรแกรมสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลลงในตารางเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง
8.ใช้โปรแกรมสร้างปุ่มคำสั่ง เพิ่ม, บันทึก, ค้นหา, แก้ไข, ลบ ได้ถูกต้อง
9.สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานได้ถูกต้อง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมเข้าค่ายสวนพฤษศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมเข้าค่ายสวนพฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมเขัาค่ายสวนพฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กิจกรรมเข้าค่ายสวนพฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.92.190.11
คุณเข้าชมลำดับที่ 457,974
 
 
 
: สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
70 ม.5 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
Tel : 044391202
Email : htp_school@hotmail.com