โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมโยธา (เชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น)

โพสต์26 ส.ค. 2560 22:04โดยกิตติธัช สืบสุนทร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 18 คนซึ่งผ่านการอบรม STEM เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมโยธา (เชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น) สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ซึ่งจัดการแข่งขัน การต่อสะพานจากเส้นสปาเกตตี้  วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

    โดยการแข่งขันเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนแบบ STEM สาระการออกแบบและเทคโนโลยี  และความรู้ทางวิศวกรรมโยธามาแข่งขันสร้างสะพานตามเกณฑ์กำหนด ด้วยวัสดุเส้นสปาเกตตี้ ยึดรอยต่อด้วยกาว ซึ่งเป็นวัสดุที่ทดสอบได้ง่าย  จากนั้นทดสอบด้วยน้ำหนักจนโครงสร้างวิบัติ หากสะพานทีมใดรับน้ำหนักได้มากที่สุดก่อนวิบัติถือเป็นทีมชนะเลิศการแข่งขันโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ คุณครูสุภชัย วรรณทะมาศ  และคุณครูศิริพร วีระชัยรัตนา

Comments