บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี...

โพสต์2 ม.ค. 2564 22:03โดยกิตติธัช สืบสุนทร   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2564 22:11 ]
บทคัดย่อวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี  เรื่อง  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนช่องแมววิทยาคม  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E)  โดย : อำนาจ  ก่ายแก้ว  

Include gadget (iframe)


Comments