รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โพสต์5 มิ.ย. 2561 03:58โดยเฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยมี
นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ นางณัฐชยา เม็นไธสง นักวิชาการสำนักงานพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา และนายชาติตระการ ยอดสง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต31 มาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ และมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต31 
เข้าร่วมชมนิทรรศการณ์ ณ หอประชุมพิมานทอง โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม


Comments