โครงการสถานศึกษาสีขาว

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพคิดและอบายมุข  เป็นโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติด ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

การปฏิบัติโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพคิดและอบายมุข  
    โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้ตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติด ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ดังนั้นเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จึงได้ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษา สีขาว ปลอดยาเสพคิดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประกอบด้วยมาตรการ  5  ด้าน กลยุทธ์  4  ต้อง  2 ไม่

1. มาตรฐานด้านการป้องกัน
    1.1 สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ประกาศนโยบายตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการห้องเรียนสีขาว  ด้วยการมอบนโยบายเพื่อลงสู่การปฏิบัติ  ลงนามคำรับรองเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว  ระหว่างครูประจำชั้น หัวหน้าห้องเรียน และหัวหน้าระดับชั้น  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว นักเรียนดี มีคุณภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ถึงชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ทุกห้อง ตามกลยุทธ์ในการดำเนินงานภายในห้องเรียนสีขาว
มีองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ มีแหล่งเรียนรู้  
ดูแลช่วยเหลือ  เอื้อเฟื้อด้านคุณธรรมและสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม  การจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาวเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน กิจกรรมประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ฝ่ายคือ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน ฝ่ายสารวัตรนักเรียน ฝ่ายกิจกรรมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวแต่ละห้องมีการดำเนินงาน ดังนี้
    1. นักเรียนคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเป็นคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว โดยได้รับความเห็นชอบจากครูประจำชั้น
    2. จัดประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายความรับผิดชอบตามความเหมาะสมของบุคคลโดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะ
    3. ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายดำเนินงาน โดยใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 เพื่อการปกครองดูแลกันภายในห้อง จัดระเบียบสังคมในห้องให้น่า อยู่ น่าเรียน โดยใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อนเตือนเพื่อน
    4. รายงานให้ครูประจำชั้นทราบเป็นระยะ หากนักเรียนคนใดมีพฤติกรรมที่คณะกรรมการห้องเรียนสีขาวไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ก็ส่งต่อให้ครูประจำชั้นดำเนินการต่อไป   
    5. สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน
    6. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการตามโครงการห้องเรียนสีขาว นักเรียนดี ห้องเรียนคุณภาพทุกห้องเรียน แบ่งเป็นระดับชั้น โดยตัดสินผลการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน และระดับเหรียญทองแดง
    7. ประกาศยกย่องและมอบเกียรติบัตรให้แต่ละห้องเรียน

    1.2 สถานศึกษาจัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรกระทรวงศึกษาธิการหน้าเสาธง  โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้ดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว นักเรียนดี มีคุณภาพ โดยหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูเวรประจำสัปดาห์ ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ของแต่ละห้อง เป็นประจำทุกเดือน ส่งข้อมูลการประเมินที่คณะกรรมการประสานงาน(ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป)พร้อมสรุปรายงานการประเมินและจัดให้มีการมอบเกียรติบัตรเป็นรางวัลในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูประจำชั้นและนักเรียนแกนนำในการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวมีผลการดำเนินงานระดับดีเด่นทุกห้องเรียน

    1.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่

    1.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ชั้น ม.1, ม.4 และนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย(การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และจัดทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทำดี ทำง่ายร่วมกันบริจาคโลหิต กิจกรรมทัศนศึกษาเข้าเยี่ยมชมพระเมรุมาศ กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมนิทรรศการชมรมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรลดอุบัติเหตุ กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

2. มาตรฐานด้านการค้นหา   
    2.1 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    2.2 การสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด
    2.3 การคัดกรองจำแนกนักเรียนกลุ่มปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติค/กลุ่มค้า
    2.4 การรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด / ยาเสพติด 

3. มาตรฐานด้านการรักษา
    3.1 สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น
    3.2 สถานศึกษาจัดให้มีคลินิกเสมารักษ์  (จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา)

4. มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง
    4.1 สถานศึกษามีตู้เสมารักษ์  รับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข  
    4.2 สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE (เสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด) 

5. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
    5.1 สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

สถานศึกษาดำเนินการ ๔ ต้อง คือ
    1. ต้องมียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพของปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่
    2. ต้องมีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ตลอดปีการศึกษา
    3. ต้องมีระบบข้อมูลการดำเนินงาน 2 ด้าน ได้แก่ ระบบด้านการป้องกัน ระบบด้านการเฝ้าระวัง ระบบด้านการดูแลช่วยเหลือ และระบบด้านการบริหารจัดการ
    4. ต้องมีเครือข่ายการทำงานระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน

สถานศึกษาดำเนินการ ๒ ไม่คือ
    1. ไม่ปกปิดข้อมูล กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้ายาเสพติด
    2. ไม่ผลักปัญหา ไม่ไล่นักเรียน นักศึกษา ออกจากสถานศึกษา ให้นำไปบัดรักษาเมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนได้ตามปกติ

    5.2 สถานศึกษามีกิจกรรมหลักโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
    5.3 สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
    โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม  ดำเนินการแต่งตั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนเป็นคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข  มีห้องปฏิบัติงานอยู่ที่ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานการนิเทศติดตาม  ประเมินผล  และสรุปผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้
    1. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข
    2. คณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว นักเรียนดี มีคุณภาพ
    3. คณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    4. คณะกรรมการส่งเสริมระเบียบวินัยและความประพฤติ
    5. คณะกรรมการดำเนินงานคลีนิกเสมารักษ์ และตู้เสมารักษ์
    6. คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE
    7. คณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
    8. คณะกรรมการนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว 

    5.4 สถานศึกษามีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น สถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง โรงพยาบาลห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เป็นต้น
    5.5 สถานศึกษามีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  การดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

    1. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง อันดับ 3 เมื่อวันที่ 
20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
    2. ว่าที่ร้อยตรี อุเทน  มานอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง อันดับ 3 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31
    3. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว “ระดับเงิน” ปีการศึกษา 2562  
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Comments