โครงการโรงเรียนคุณธรรม

    โครงการโรงเรียนคุณธรรม บูรณาการกับกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการมาตลอด เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน บุคลากรทุกคน จนเกิดเป็นวิถีชีวิตของบุคลากรในโรงเรียนทุกคน  

การปฏิบัติโครงการ
    โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้ดำเนินการตามนโยบายโดยจัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม บูรณาการกับกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการมาตลอด เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน บุคลากรทุกคน จนเกิดเป็นวิถีชีวิตของบุคลากรในโรงเรียนทุกคน
    
แผนงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม


แผนงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม


กระบวนการดำเนินงาน

ด้านที่ 1 กระบวนการ  
    โรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินงาน จัดทำแผนงานคุณธรรมจริยธรรมที่ระบุคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก (คุณธรรมอัตลักษณ์) ครอบคลุมทั้งผู้บริหาร ครูและนักเรียน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนอย่างชัดเจน บุคลากรทราบแผนงานคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน 
    ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทั้งโรงเรียน  โรงเรียนมีการวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนทราบแนวทางการดำเนินงานและมีส่วนร่วม คณะทำงานแกนนำเข้าร่วมอบรมเพื่อทราบแนวทางการดำเนินงาน จากนั้นจัดประชุมใน    ทุกกลุ่มงาน ประชุมห้องเรียน ระดมสมองจากทุกฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน คือ ความสะอาด ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบแผนงานอย่างทั่วถึง  
    ตัวชี้วัดที่  2 มีกลไกคณะทำงานและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือ  โรงเรียนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมที่เกิดจากความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย โดยใช้เครื่องมือ คือ โครงงานของนักเรียนทุกห้องเรียน นักเรียนระดมสมองคิดประเด็นจัดทำโครงงาน เพื่อสอดคล้องกับแผนงานคุณธรรมของโรงเรียน ลงมือปฏิบัติงาน มีคณะทำงานกำกับติดตามงาน โดยคณะกรรมการนักเรียน ครูที่ปรึกษา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาได้มีการจัดประกวดโครงงานดีเด่น 

ด้านที่ 2 ด้านผลผลิต
    ครู นักเรียนและผู้บริหาร ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนเพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อมในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกมากขึ้น และนักเรียนตระหนักในคุณค่าของตนเอง
    ตัวชี้วัดที่ 3  พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นครู นักเรียนและผู้บริหาร มีวินัยในการปฏิบัติตามหน้าที่ รับผิดชอบงานตามบทบาทของตนเอง นักเรียนมีความรับผิดชอบสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ตั้งไว้ นักเรียนทิ้งขยะให้ถูกที่ ทำความสะอาดเขตพื้นที่ รักษาความสะอาด 
    ตัวชี้วัดที่ 4 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลงนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง ได้แก่ การทิ้งขยะไม่ถูกที่  ไม่ลงเขตพื้นที่พัฒนา ไม่รักษาความสะอาด  ครูและผู้บริหารกำกับติดตามนักเรียน
    ตัวชี้วัดที่  5 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม  ครู นักเรียน ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เกิดความร่วมมือกันในดำเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีการปฏิบัติตามแผน กำกับติดตาม และ ประเมินผลการมีส่วนร่วมเป็นระยะ  ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับโรงเรียน เพื่อช่วยให้บรรลุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่กำหนด

ด้านที่ 3 ด้านผลลัพธ์
    ตัวชี้วัดที่ 6 มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม  โรงเรียนมีการสรุปมีองค์ความรู้ เกิดนวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม ได้แก่ โครงงานคุณธรรมของนักเรียน ที่เผยแพร่ได้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน และได้เผยแพร่สาธารณะ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community) 
    ตัวชี้วัดที่ 7 เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นแหล่งศึกษาดูงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีโครงงานคุณธรรม กิจกรรมของนักเรียน ครูและผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นมาศึกษาดูงานได้ มีการเผยแพร่โครงงาน จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน ทำจดหมายข่าว ที่เป็นแบบอย่างสู่สาธารณะ  
    กิจกรรมอื่นๆ มีการปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ ที่ตอบสนองต่อและสอดรับกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม เช่น กิจกรรมเขตพื้นที่คู่ขนาน  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม  กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทาย  กิจกรรมวันนี้วันพระ เป็นต้น

จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

1.  โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
2.  โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ สื่อสร้างสรรค์สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
     ภายใต้หัวข้อ ทำดี ไม่ต้องเดี่ยว  ระดับจังหวัดนครราชสีมา  ปี  2563

Comments