โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชน
ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ ได้เรียนรู้ถึงพืชท้องถิ่นของตน ช่วยกันดูและไม่ให้สูญพันธุ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดจิตสำนึกในการที่จะอนุรักษ์สืบไป  ซึ่งโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมได้สมัครเป็นสมาชิกสวนฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี 2547 เลขที่สมาชิก 7-30240-001 โดยโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้ดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแผนงาน/โครงการของโรงเรียน ด้วยการบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการบรรจุในโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

การปฏิบัติโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

แนวทางและวิธีการจัดการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


รายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสถานศึกษา


จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

 ปี พ.ศ. ผลการปฏิบัติงาน
2550 รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ
2550ถวายรายงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
2552 รับพระราชทานเกียรติบัตร ขั้นที่ 1
2553 รับพระราชทานเกียรติบัตร ขั้นที่ 2
2553 ถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ หนองระเวียง จ.นครราชสีมา
2556 ถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  ณ พระราชวังสวนจิตลดาฯ  กรุงเทพมหานคร
2556 จัดนิทรรศการ ณ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
2559 จัดนิทรรศการ ณ สำนักพระราชวังสนามเสือป่า
2560 จัดนิทรรศการ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี
2562 จัดนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จ.นครราชสีมา
2560 ร่วมจัดนิทรรศการ งานมหกรรมพืชสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
Comments