โครงการการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21

โครงการการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย

    - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างเชื่อมโลหะ
    - หลักสูตรทวิศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

    ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะและสร้างประสบการณ์อาชีพและการนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาชองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ต้องมุ่งมั่นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน (ด้านที่ 3 มีงานทำ-มีอาชีพ) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การปฏิบัติโครงการการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21  
    โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเชื่อมโลหะ และหลักสูตรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (หลักสูตรสามัญ) ในแผนทวิศึกษา สาขาวิชาเชื่อมโลหะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ระยะเวลา 3 ปี นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ควบคู่กันไปด้วย โดยกำหนดการปฏิบัติโครงการการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
    1. กำหนดโครงสร้างหลักสูตร
    2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
    3. จัดทำโครงการ ดำเนินงาน  กิจกรรม ตามโครงการ จนเกิดเป็นผลงาน นวัตกรรม ที่น่าสนใจ ดังนี้

ผลงาน

    คาร์แคร์รถยนต์ แคร์รถ แคร์น้ำ  เป็นผลงานที่ได้ทำการศึกษาวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้งจากการล้างรถ เพื่อให้ได้น้ำที่มีสมบัติเพียงพอที่จะนำกลับมาล้างรถได้หลายครั้ง
    งานดอกไม้ใบตอง  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในรูปแบบทั้งในและนอกห้องเรียน มีการใช้วิทยากรภายนอก ซึ่งเป็นผู้รู้ในท้องถิ่นอำเภอห้วยแถลง การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก การศึกษาแบบพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน จนเกิดเป็นชิ้นงาน เช่น การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  การทำพานบายศรี ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนได้อีกด้วย
    กิจกรรมด้านที่ 3 มีงานทำ มีอาชีพ สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนแปรรูปอาหารเพื่อการประกอบอาชีพ การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง งานประดิษฐ์ฝีมือ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน การแปรรูปอาหารจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ การประดิษฐ์กระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้(ซองกาแฟและกล่องนม) การแกะสลักผลไม้ ผลิตภัณฑ์กระเช้าดอกมะลิจากสบู่การศึกษาอาชีพทอผ้าไหม การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ การสกรีนเสื้อและวัสดุอุปกรณ์เซรามิกซ์ เป็นต้น
    กิจกรรมชุมนุมขนมสร้างอาชีพ เป็นการรวมตัวกันของนักเรียนที่สนใจในการทำขนม และมีครูที่ปรึกษา/หรือครูผู้สอนให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ในด้านการทดลองสูตรต่างๆ ของขนม เกิดเป็นชุมนุมที่ให้นักเรียนได้ฝึกหัดทำขนม และแบ่งกัน พร้อมทั้งขายให้กับนักเรียนในโรงเรียน
    กิจกรรมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ นักเรียนไทยในอาเซียน  เป็นกิจกรรมบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ เป็นกิจกรรมของงานแนะแนวโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพพิมาย ในการอบรมให้ความรู้หลักสูตระระยะสั้นเกี่ยวกับอาชีพ  

จากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

    1. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้รับเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญทองแดง เรื่อง ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอนอันได้มาซึ่งนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2561 “ระดับประเทศ” ประจำปี 2561 มอบโดย คุรุสภา
    2. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2560 ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว “ระดับเงิน” ปีการศึกษา 2562
    3. คุณครูจินห์จุฑา พิมพา  ครูโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้รับรางวัล ประกายเพชร ประจำปี 2563 งานสร้างสรรค์ผลงานใบตอง
Comments