ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ

ปีการศึกษา....

 ลำดับที่      ชื่อสถาบันการศึกษา  จำนวน
     

ข้อมูลการเข้ารับการศึกษาต่อในปีการศึกษา 2554

ข้อมูลนักเรียนสายชั้น ม . 6 และ ปวช. 3 จบปีการศึกษา 2554 ที่เข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ดังแสดงในตาราง

ลำดับที่

ชื่อสถาบันการศึกษา
จำนวน
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
31
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
9
4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
5
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
5
6
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
4
7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
8
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
4
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
3
11
มหาวิทยาลัยราชบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3
12
มหาวิทยาลัยราชสวนดุสิต
3
13
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
3
14
โรงเรียนสีมาบริรักษณ์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
3
15
มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์
2
16
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                
2
17
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
18
มหาวิทยาลัยบรูพา
2
19
โรงเรียนพยาบาลเกื้อการุณย์
2
20
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
1
21
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เขต ชลบุรี
1
22
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เขต สุพรรณบุรี
1
23
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
24
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
25
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
1
26
โรงเรียนกานดาบริรักษณ์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล           
1

สถิติการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2554

สถิติการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช. 3 ประจำปีการศึกษา 2554
 
ประเภท
จำนวนนักเรียน
ร้อยละ
 เข้าศึกษาต่อได้ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน
172
72.27
 ไม่สามารถติดต่อข้อมูลได้
25
10.50
 ประกอบอาชีพ
35
14.71
 ไม่ได้ศึกษาต่อ
6
2.52

 

 

Comments