โครงสร้างการบริหาร

 โครงสร้างการบริหารงาน

        โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมจัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  4  ฝ่าย  ได้แก่  ฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  และฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งโครงสร้างแต่ละฝ่ายสอดคล้องกับแนวปฏิบัติมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 ของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนนิติบุคคล โดยมีการบริหารจัดการตามมาตรา  39  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) ดังแสดงรายละเอียดในแผนภูมิด้านล่าง


Comments