โครงสร้างหลักสูตร(ม.6)

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม พุทธศักราช 2553
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    แผน   วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน5.0 (200)รายวิชาพื้นฐาน5.0 (200)
ท 33101 ภาษาไทย 51.0 (40) ท 33102 ภาษาไทย 61.0 (40)
ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0 (40) ค 33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0 (40)
ส 33101 สังคมศึกษา 51.0 (40) ส 33102 สังคมศึกษา 61.0 (40)
พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 50.5 (20) พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 60.5 (20)
ศ 33101 ศิลปะพื้นฐาน 50.5 (20) ศ 33102 ศิลปะพื้นฐาน 60.5 (20)
อ 33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.0 (40) อ 33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.0 (40)
รายวิชาเพิ่มเติม11.5 (460) รายวิชาเพิ่มเติม11.5 (460)
ค 33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 52.0 (80)* ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 62.0 (80)*
ว 33204 ฟิสิกส์ 41.5 (60)* ว 33205 ฟิสิกส์ 51.5 (60)*
ว 33224 เคมี 41.5 (60)* ว 33225 เคมี 51.5 (60)*
ว 33244 ชีววิทยา 41.5 (60)* ว 33245 ชีววิทยา 51.5 (60)*
ง 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 51.0 (40)* ง 33202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 61.0 (40)*
ง 33203 เศรษฐกิจพอเพียง 21.0 (40)* ง 33204 โครงงานอาชีพ1.0 (40)*
พ 33201 พลศึกษา 50.5 (20)* พ 33202  พลศึกษา 60.5 (20)*
อ 33201 ภาษาอังกฤษทันโลก 11.0 (40)* อ 33202 ภาษาอังกฤษทันโลก 21.0 (40)*
จ 33201 ภาษาจีน 50.5 (20)* จ 33201 ภาษาจีน 60.5 (20)*
I 30201 IS 1 โครงงาน 1(14กลุ่ม)1.0 (40)** I 30202 IS 2 โครงงาน 2 (14กลุ่ม)1.0 (40)**
(ต่อ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
1.0 (40)** 1.0 (40)**
ง            1.0 (40)** ง            1.0 (40)**
1.0 (40)** 1.0 (40)**
1.0 (40)** 1.0 (40)**
1.0 (40)** 1.0 (40)**
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(60)
แนะแนว(20) แนะแนว(20)
ชมรม/ ชุมนุม(20)ชมรม/ ชุมนุม(20)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- สวดมนต์
- คณะสี
(20)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
      - IS 3
- สวดมนต์
- คณะสี
(20)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น720 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น720

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม พุทธศักราช 2553
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    แผน   คณิตศาสตร์ – อังกฤษ
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน6.0 (240)รายวิชาพื้นฐาน5.0 (200)
ท 33101 ภาษาไทย 51.0 (40) ท 33102 ภาษาไทย 61.0 (40)
ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0 (40) ค 33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0 (40)
ว 31104 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ1.0 (40)   
ส 33101 สังคมศึกษา 51.0 (40) ส 33102 สังคมศึกษา 61.0 (40)
พ 33101 สุขศึกษา และพลศึกษา 50.5 (20) พ 33102 สุขศึกษา และพลศึกษา 60.5 (20)
ศ 33101 ศิลปะพื้นฐาน 50.5 (20) ศ 33102 ศิลปะพื้นฐาน 60.5 (20)
อ 33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.0 (40) อ 33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.0 (40)
รายวิชาเพิ่มเติม9.5 (380) รายวิชาเพิ่มเติม9.5 (380)
ค 33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 52.0 (80)* ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 62.0 (80)*
ง 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 31.0 (40)* ง 33202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 41.0 (40)*
ง 33203 เศรษฐกิจพอเพียง 21.0 (40)* ง 33204 โครงงานอาชีพ1.0 (40)*
พ 33201 พลศึกษา 50.5 (20)* พ 33202  พลศึกษา 60.5 (20)*
พ 33203 เพศศึกษา 50.5 (20)*พ 33204 เพศศึกษา 60.5 (20)*
อ 33201 ภาษาอังกฤษทันโลก 11.0 (40)* อ 33202 ภาษาอังกฤษทันโลก 21.0 (40)*
อ 33203 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 11.0 (40)* อ 33204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 21.0 (40)*
ส 33201 ศาสนาสากล1.0 (40)* ส 33242 ตามรอยพ่อ1.0 (40)*
จ 33201 ภาษาจีน 50.5 (20)* จ 33201 ภาษาจีน 60.5 (20)*
I 30201 IS 1 โครงงาน 1(14กลุ่ม)1.0 (40)** I 30202 IS 2 โครงงาน 2 (14กลุ่ม)1.0 (40)**
(ต่อ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
1.0 (40)** 1.0 (40)**
1.0 (40)** 1.0 (40)**
ง            1.0 (40)** ง            1.0 (40)**
1.0 (40)** 1.0 (40)**
1.0 (40)** 1.0 (40)**
1.0 (40)** 1.0 (40)**
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(60)
     
แนะแนว(20) แนะแนว(20)
ชมรม/ ชุมนุม(20)ชมรม/ ชุมนุม(20)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- สวดมนต์
- คณะสี
(20)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- สวดมนต์
- คณะสี
(20)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น680 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น64

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม พุทธศักราช 2553
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    แผน   ภาษาไทย – สังคมศึกษา
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน6.0 (240)รายวิชาพื้นฐาน5.0 (200)
ท 33101 ภาษาไทย 51.0 (40)ท 33102 ภาษาไทย 61.0 (40)
ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0 (40)ค 33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0 (40)
ว 31104 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ1.0 (40)   
ส 33101 สังคมศึกษา 51.0 (40) ส 33102 สังคมศึกษา 61.0 (40)
พ 33101 สุขศึกษา และพลศึกษา 50.5 (20)พ 33102 สุขศึกษา และพลศึกษา 60.5 (20)
ศ 33101 ศิลปะพื้นฐาน 50.5 (20) ศ 33102 ศิลปะพื้นฐาน 60.5 (20)
อ 33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.0 (40)อ 33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.0 (40)
รายวิชาเพิ่มเติม8.5 (340)รายวิชาเพิ่มเติม8.5 (340)
ท 33201 ศิลปะการพูด1.0 (40)*ท 33202 วรรณกรรมยอดเยี่ยม 31.0 (40)*
ส 33282 โคราชศึกษา1.0 (40)*ส 33262 รักบ้านเกิด1.0 (40)*
ส 33201 ศาสนาสากล1.0 (40)* ส 33242 ตามรอยพ่อ1.0 (40)*
พ 33201 พลศึกษา 50.5 (20)* พ 33201  พลศึกษา 60.5 (20)*
พ 33203 เพศศึกษา 50.5 (20)*พ 33204 เพศศึกษา 60.5 (20)*
ง 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 51.0 (40)* ง 33202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 61.0 (40)*
ง 33203 เศรษฐกิจพอเพียง 21.0 (40)* ง 33204 โครงงานอาชีพ1.0 (40)*
อ 33203 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 11.0 (40)* อ 33204 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 21.0 (40)*
จ 33201 ภาษาจีน 50.5 (20)* จ 33201 ภาษาจีน 60.5 (20)*
I 30201 IS 1 โครงงาน 1(14กลุ่ม)1.0 (40)** I 30202 IS 2 โครงงาน 2 (14กลุ่ม)1.0 (40)**
(ต่อ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1)
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 2)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
1.0 (40)** 1.0 (40)**
1.0 (40)** 1.0 (40)**
ง            1.0 (40)** ง            1.0 (40)**
1.0 (40)** 1.0 (40)**
1.0 (40)** 1.0 (40)**
1.0 (40)** 1.0 (40)**
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(60)
แนะแนว(20) แนะแนว(20)
ชมรม/ ชุมนุม(20)ชมรม/ ชุมนุม(20)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- สวดมนต์
- คณะสี
(20)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
      - IS 3
- สวดมนต์
- คณะสี
(20)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น640 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น600
Comments