โครงสร้างหลักสูตร(ม.5)

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม พุทธศักราช 2553
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   แผน   วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1)
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน6.5 (260)รายวิชาพื้นฐาน5.5 (220)
ท 32101 ภาษาไทย 31.0 (40) ท 32102 ภาษาไทย 41.0 (40)
ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0 (40) ค 32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0 (40)
ส 32101 สังคมศึกษา 31.5 (60) ส 32102 สังคมศึกษา 41.5 (60)
พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 30.5 (20) พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 40.5 (20)
ศ 32101 ศิลปะพื้นฐาน 30.5 (20) ศ 32102 ศิลปะพื้นฐาน 40.5 (20)
ง 32101 การงานอาชีพฯ 31.0 (40)  
อ 32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.0 (40) อ 32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.0 (40)
รายวิชาเพิ่มเติม10.0 (400) รายวิชาเพิ่มเติม10.5 (420)
ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 32.0 (80)* ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 42.0 (80)*
ว 32202 ฟิสิกส์ 21.5 (60)* ว 32203 ฟิสิกส์ 31.5 (60)*
ว 32222 เคมี 22.0 (80)* ว 32223 เคมี 31.5 (60)*
ว 32242 ชีววิทยา 21.5 (60)* ว 32243 ชีววิทยา 31.5 (60)*
พ 32201 พลศึกษา 30.5 (20)* พ 32202  พลศึกษา 40.5 (20)*
ง 32201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 31.0 (40)* ง 32202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 41.0 (40)*
   ง 32203 เศรษฐกิจพอเพียง 11.0 (40)*
อ 32201 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 11.0 (40)* อ 32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 21.0 (40)*
จ 32201 ภาษาจีน 30.5 (20)* จ 32201 ภาษาจีน 40.5 (20)*
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(60)
แนะแนว(20) แนะแนว(20)
ชมรม/ ชุมนุม(20)ชมรม/ ชุมนุม(20)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- สวดมนต์
- คณะสี
(20)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- สวดมนต์
- คณะสี
(20)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น720 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น700

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม พุทธศักราช 2553

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5    แผน   คณิตศาสตร์ – อังกฤษ


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน8.0 (320)รายวิชาพื้นฐาน7.5 (300)
ท 32101 ภาษาไทย 31.0 (40) ท 32102 ภาษาไทย 41.0 (40)
ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0 (40) ค 32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0 (40)
ว 31102 เคมี1.5 (60) ว 31101 ฟิสิกส์2.0 (80)
ส 32101 สังคมศึกษา 31.5 (60) ส 32102 สังคมศึกษา 41.5 (60)
พ 32101 สุขศึกษา และพลศึกษา 30.5 (20) พ 32102 สุขศึกษา และพลศึกษา 40.5 (20)
ศ 32101 ศิลปะพื้นฐาน 30.5 (20) ศ 32102 ศิลปะพื้นฐาน 40.5 (20)
ง 32101 การงานอาชีพฯ 31.0 (40)  
อ 32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.0 (40) อ 32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.0 (40)
รายวิชาเพิ่มเติม7.5 (300) รายวิชาเพิ่มเติม8.5 (340)
ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 32.0 (80)* ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 42.0 (80)*
ว 32281 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 11.0 (40)* ว 32282 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 21.0 (40)*
ง 32201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 31.0 (40)* ง 32202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 41.0 (40)*
   ง 32203 เศรษฐกิจพอเพียง 11.0 (40)*
พ 32201 พลศึกษา 30.5 (20)* พ 32202  พลศึกษา 40.5 (20)*
พ 32203 เพศศึกษา 30.5 (20)* พ 32204 เพศศึกษา 40.5 (20)*
อ 32201 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 11.0 (40)* อ 32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 21.0 (40)*
อ 32203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้น 11.0 (40)* อ 32204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้น 21.0 (40)*
จ 32201 ภาษาจีน 30.5 (20)* จ 32201 ภาษาจีน 40.5 (20)*
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(60)
แนะแนว(20) แนะแนว(20)
ชมรม/ ชุมนุม(20)ชมรม/ ชุมนุม(20)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- สวดมนต์
- คณะสี
(20)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- สวดมนต์
- คณะสี
(20)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น680 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น680

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม พุทธศักราช 2553

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     แผน   ภาษาไทย – สังคมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 2)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน8.0 (320)รายวิชาพื้นฐาน7.5 (300)
ท 32101 ภาษาไทย 31.0 (40)ท 32102 ภาษาไทย 41.0 (40)
ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0 (40)ค 32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0 (40)
ว 31102 เคมี1.5 (60) ว 31101 ฟิสิกส์2.0 (80)
ส 32101 สังคมศึกษา 31.5 (60) ส 32102 สังคมศึกษา 41.5 (60)
พ 32101 สุขศึกษา และพลศึกษา 30.5 (20)พ 32102 สุขศึกษา และพลศึกษา 40.5 (20)
ศ 32101 ศิลปะพื้นฐาน 30.5 (20) ศ 32102 ศิลปะพื้นฐาน 40.5 (20)
ง 32101 การงานอาชีพฯ 31.0 (40)  
อ 32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.0 (40)อ 32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.0 (40)
รายวิชาเพิ่มเติม8.5 (340)รายวิชาเพิ่มเติม8.5 (340)
ท 32201 ภาษากับวัฒนธรรม1.0 (40)*ท 32202 ภาษาเพื่อกิจกรรมการแสดง1.0 (40)*
ส 32221 โลกศึกษา1.0 (40)*ส 32241 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ1.0 (40)*
ว 32281 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 11.0 (40)*ว 32282 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 21.0 (40)*
พ 32201 พลศึกษา 30.5 (20)* พ 32202  พลศึกษา 40.5 (20)*
พ 32203 เพศศึกษา 30.5 (20)*พ 32204 เพศศึกษา 40.5 (20)*
ง 32201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 31.0 (40)* ง 32202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 41.0 (40)*
   ง 32203 เศรษฐกิจพอเพียง 11.0 (40)*
อ 32201 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 11.0 (40)* อ 32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 21.0 (40)*
จ 32201 ภาษาจีน 30.5 (20)* จ 32201 ภาษาจีน 40.5 (20)*
ศ 30201 จิตรกรรมพื้นฐาน1.0 (40)** ศ 30202 การเขียนภาพการ์ตูน1.0 (40)**
การงานฯ เลือก 1 รหัส1.0 (40)** การงานฯ เลือก 1 รหัส1.0 (40)**
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(60)
แนะแนว(20) แนะแนว(20)
ชมรม/ ชุมนุม(20)ชมรม/ ชุมนุม(20)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- สวดมนต์ - คณะสี
(20)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- สวดมนต์ - คณะสี
(20)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น720 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น700
Comments