โครงสร้างหลักสูตร(ม.4)

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม พุทธศักราช 2553
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   แผน   วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2)
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน11.5 (460)รายวิชาพื้นฐาน7.5 (300)
ท 31101 ภาษาไทย 11.0 (40)ท 31102 ภาษาไทย 21.0 (40)
ค 31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0 (40)ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0 (40)
ว 31101 ฟิสิกส์2.0 (80)ว 31104 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ1.0 (40)
ว 31102 เคมี1.5 (60)  
ว 31103 ชีววิทยา1.5 (60)  
ส 31101 สังคมศึกษา 11.5 (60)ส 31102 สังคมศึกษา 21.5 (60)
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 10.5 (20)พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 20.5 (20)
ศ 31101 ศิลปะพื้นฐาน 10.5 (20)ศ 31102 ศิลปะพื้นฐาน 20.5 (20)
ง 31101 การงานอาชีพฯ 11.0 (40)ง 31102 การงานอาชีพฯ 21.0 (40)
อ 31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.0 (40)อ 31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.0 (40)
สาระเพิ่มเติม4.0 (160)สาระเพิ่มเติม8.5 (340)
ค 31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12.0 (80)*ค 31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 22.0 (80)*
ง 31201 เทคโนโลยีสารสนเทศ11.0 (40)*ว 31201 ฟิสิกส์ 11.5 (60)*
  ว 31221 เคมี 11.5 (60)*
  ว 31241 ชีววิทยา 11.5 (60)*
พ 31201 พลศึกษา 10.5 (20)* พ 31202  พลศึกษา 20.5 (20)*
   ง 31202 เทคโนโลยีสารสนเทศ21.0 (40)*
จ 31201 ภาษาจีน 10.5 (20)* จ 31201 ภาษาจีน 20.5 (20)*
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(60)
แนะแนว(20)แนะแนว(20)
ชมรม/ ชุมนุม(20)ชมรม/ ชุมนุม(20)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- สวดมนต์
- คณะสี
(20)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- สวดมนต์
- คณะสี
(20)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น680รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น700

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม พุทธศักราช 2553
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   แผน   คณิตศาสตร์ – อังกฤษ
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน6.5 (260)รายวิชาพื้นฐาน8.0 (320)
ท 31101 ภาษาไทย 11.0 (40)ท 31102 ภาษาไทย 21.0 (40)
ค 31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0 (40)ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0 (40)
   ว 31103 ชีววิทยา1.5 (60)
ส 31101 สังคมศึกษา 11.5 (60) ส 31102 สังคมศึกษา 21.5 (60)
พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 10.5 (20)พ 31102 สุขศึกษา และพลศึกษา 20.5 (20)
ศ 31101 ศิลปะพื้นฐาน 10.5 (20) ศ 31102 ศิลปะพื้นฐาน 20.5 (20)
ง 31101 การงานอาชีพฯ 11.0 (40)ง 31102 การงานอาชีพฯ 21.0 (40)
อ 31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.0 (40)อ 31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.0 (40)
รายวิชาเพิ่มเติม6.0 (240)รายวิชาเพิ่มเติม6.0 (240)
ค 31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12.0 (80)*ค 31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 22.0 (80)*
ง 31201 เทคโนโลยีสารสนเทศ11.0 (40)* ง 31202 เทคโนโลยีสารสนเทศ21.0 (40)*
พ 31201 พลศึกษา 10.5 (20)* พ 31202  พลศึกษา 20.5 (20)*
อ 31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1.0 (40)* อ 31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1.0 (40)*
อ 31203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 11.0 (40)*อ 31204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 21.0 (40)*
จ 31201 ภาษาจีน 10.5 (20)* จ 31201 ภาษาจีน 20.5 (20)*
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(60)
แนะแนว(20) แนะแนว(20)
ชมรม/ ชุมนุม(20)ชมรม/ ชุมนุม(20)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- สวดมนต์
- คณะสี
(20)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- สวดมนต์
- คณะสี
(20)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น560รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น620

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม พุทธศักราช 2553
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    แผน   ภาษาไทย – สังคมศึกษา
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1)
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน6.5 (260)รายวิชาพื้นฐาน8.0 (320)
ท 31101 ภาษาไทย 11.0 (40) ท 31102 ภาษาไทย 21.0 (40)
ค 31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0 (40) ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1.0 (40)
   ว 31103 ชีววิทยา1.5 (60)
ส 31101 สังคมศึกษา 11.5 (60) ส 31102 สังคมศึกษา 21.5 (60)
พ 31101 สุขศึกษา และพลศึกษา 10.5 (20) พ 31102 สุขศึกษา และพลศึกษา 20.5 (20)
ศ 31101 ศิลปะพื้นฐาน 10.5 (20) ศ 31102 ศิลปะพื้นฐาน 20.5 (20)
ง 31101 การงานอาชีพฯ 11.0 (40)ง 31102 การงานอาชีพฯ 21.0 (40)
อ 31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.0 (40) อ 31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.0 (40)
รายวิชาเพิ่มเติม6.5 (260) รายวิชาเพิ่มเติม6.5 (260)
ท 31201 ภาษาเพื่อมนุษยสัมพันธ์1.0 (40)*ท 31202 หลักภาษาไทย1.0 (40)*
ส 31261 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน1.0 (40)* ส 31281 ภูมิศาสตร์กายภาพ1.0 (40)*
ส 31201 ศาสนาสากล1.0 (40)* ส 31242 ตามรอยพ่อ1.0 (40)*
พ 31201 พลศึกษา 10.5 (20)* พ 31202  พลศึกษา 20.5 (20)*
พ 31203 เพศศึกษา 10.5 (20)* พ 31204 เพศศึกษา 20.5 (20)*
ง 31201 เทคโนโลยีสารสนเทศ11.0 (40)* ง 31202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 21.0 (40)*
อ 31201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1.0 (40)* อ 31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน1.0 (40)*
จ 31201 ภาษาจีน 10.5 (20)* จ 31201 ภาษาจีน 20.5 (20)*
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(60)
แนะแนว(20) แนะแนว(20)
ชมรม/ ชุมนุม(20)ชมรม/ ชุมนุม(20)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- สวดมนต์
- คณะสี
(20)
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
- สวดมนต์
- คณะสี
(20)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น580 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น640
Comments