โครงสร้างหลักสูตร(ม.3)

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม พุทธศักราช 2553

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   ภาคเรียนที่ 1
 
ภาคเรียนที่ 2
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
 
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน11.0 (440)รายวิชาพื้นฐาน11.0 (440)
ท 23101 ภาษาไทย 51.5 (60)ท 23102 ภาษาไทย 61.5 (60)
ค 23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน51.5 (60)ค 23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน61.5 (60)
ว 23101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 51.5 (60)ว 23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 61.5 (60)
ส 23101 สังคมศึกษา 51.5 (60)ส 23103 สังคมศึกษา 61.5 (60)
ส 23102 ประวัติศาสตร์50.5 (20)ส 23104 ประวัติศาสตร์ 60.5 (20)
พ 23101 สุขศึกษา 50.5 (20)พ 23103 สุขศึกษา 60.5 (20)
พ 23102 พลศึกษา 50.5 (20)พ 23104 พลศึกษา 60.5 (20)
ศ 23101 ศิลปะพื้นฐาน 51.0 (40)ศ 23102 ศิลปะพื้นฐาน 61.0 (40)
ง 23101 การงานอาชีพฯ 51.0 (40)ง 23102 การงานอาชีพฯ 61.0 (40)
อ 23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.5 (60)อ 23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.5 (60)
รายวิชาเพิ่มเติม3.0 (120) รายวิชาเพิ่มเติม3.0 (120)
ค 23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 31.0 (40)* ค 23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 41.0 (40)*
ง 23201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 51.0 (40)* ง 23202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 61.0 (40)*
จ 23201 ภาษาจีน 50.5 (20)* จ 23202 ภาษาจีน 60.5 (20)*
อ 23201 ภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ 11.0 (40)* อ 23202 ภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ 21.0 (40)*
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(61) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(59)
1. แนะแนว(20)1. แนะแนว(20)
2. กิจกรรมนักเรียน
    - ลูกเสือ/ เนตรนารี
 
(20)
2.  กิจกรรมนักเรียน
    - ลูกเสือ/ เนตรนารี
 
(20)
    - ชมรม/ ชุมนุม(13)    - ชมรม/ ชุมนุม(12)
3. กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์(8)3. กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์(7)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น601รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น599

Comments