โครงสร้างหลักสูตร(ม.2)


โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม พุทธศักราช 2553
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
 
ภาคเรียนที่ 2
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน11.0 (440)รายวิชาพื้นฐาน11.0 (440)
ท 22101 ภาษาไทย 31.5 (60)ท 22102 ภาษาไทย 41.5 (60)
ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน31.5 (60)ค 22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน41.5 (60)
ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 31.5 (60) ว 22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 41.5 (60)
ส 22101 สังคมศึกษา 31.5 (60) ส 22103 สังคมศึกษา 41.5 (60)
ส 22102 ประวัติศาสตร์ 30.5 (20)ส 22104 ประวัติศาสตร์ 40.5 (20)
พ 22101 สุขศึกษา 30.5 (20) พ 22103 สุขศึกษา 40.5 (20)
พ 22102 พลศึกษา 30.5 (20)พ 22104 พลศึกษา 40.5 (20)
ศ 22101 ศิลปะพื้นฐาน 31.0 (40) ศ 22102 ศิลปะพื้นฐาน 41.0 (40)
ง 22101 การงานอาชีพฯ 31.0 (40)ง 22102 การงานอาชีพฯ 41.0 (40)
อ 22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.5 (60) อ 22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.5 (60)
รายวิชาเพิ่มเติม3.0 (120) รายวิชาเพิ่มเติม3.0 (120)
ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม0.5 (20)* ค 22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม0.5 (20)*
ง 22201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 31.0 (40)* ง 22202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 41.0 (40)*
จ 22201 ภาษาจีน 30.5 (20)* จ 22202 ภาษาจีน 40.5 (20)*
I 20201 IS 1  โครงงาน1 (14กลุ่ม)1.0 (40)**        I 20202 IS 2  โครงงาน2 (14กลุ่ม)1.0 (40)**       
 
ภาคเรียนที่ 1
 
ภาคเรียนที่ 2
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
 
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(61) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(59)
1. แนะแนว(20)1. แนะแนว(20)
2. กิจกรรมนักเรียน
    - ลูกเสือ/ เนตรนารี
 
(20)
2. กิจกรรมนักเรียน
    - ลูกเสือ/ เนตรนารี
 
(20)
    - ชมรม/ ชุมนุม(13)    - ชมรม/ ชุมนุม(12)
3. กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์(8)
3.  กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
    - I 20203   IS 3
(7)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น
621
 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น619
Comments