โครงสร้างหลักสูตร(ม.1)


โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม พุทธศักราช 2553
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1
 
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
รายวิชา/ กิจกรรม
เวลาเรียน
(หน่วยกิต/ ชม.)
รายวิชาพื้นฐาน11.0 (440)รายวิชาพื้นฐาน11.0 (440)
ท 21101 ภาษาไทย 11.5 (60)ท 21102 ภาษาไทย 21.5 (60)
ค 21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน11.5 (60)ค 21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน21.5 (60)
ว 21101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 11.5 (60)ว 21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 21.5 (60)
ส 21101 สังคมศึกษา 11.5 (60)ส 21103 สังคมศึกษา 21.5 (60)
ส 21102 ประวัติศาสตร์ 10.5 (20)ส 21104 ประวัติศาสตร์ 20.5 (20)
พ 21101 สุขศึกษา 10.5 (20)พ 21103 สุขศึกษา 20.5 (20)
พ 21102 พลศึกษา 10.5 (20)พ 21104 พลศึกษา 20.5 (20)
ศ 21101 ศิลปะพื้นฐาน 11.0 (40)ศ 21102 ศิลปะพื้นฐาน 21.0 (40)
ง 21101 การงานอาชีพฯ 11.0 (40)ง 21102 การงานอาชีพฯ 21.0 (40)
อ 21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.5 (60) อ 21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1.5 (60)
รายวิชาเพิ่มเติม3.5 (140)รายวิชาเพิ่มเติม3.5 (140)
ท 21201 เสริมทักษะภาษาไทย1.0 (40)*ท 21202 ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า1.0 (40)*
ง 21201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 11.0 (40)* ง 21202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 21.0 (40)*
จ 21201 ภาษาจีน 10.5 (20)* จ 21202 ภาษาจีน 20.5 (20)*
ว 20201 สนุกกับวิทยาศาสตร์11.0 (40)** ว 20202 สนุกกับวิทยาศาสตร์21.0 (40)**
ส 20201 ท้องถิ่นของเรา1.0 (40)**ส 20202 เศรษฐกิจพอเพียง1.0 (40)**
พ 20201 พลศึกษา 11.0 (40)**พ 20202 พลศึกษา 21.0 (40)**
ศ 20201 จิตรกรรม 11.0 (40)** ศ 20202 จิตรกรรม 21.0 (40)**
ศ 20205 ขับร้อง-ดนตรีตามถนัด 11.0 (40)** ศ 20206 ขับร้อง-ดนตรีตามถนัด 21.0 (40)**
ศ 20209 นาฏศิลป์ 11.0 (40)** ศ 20210 นาฏศิลป์ 21.0 (40)**
การงานฯเลือก 1 รหัส1.0 (40)** การงานฯเลือก 1 รหัส1.0 (40)**
อ 20201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 11.0 (40)** อ 20202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 21.0 (40)**
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(61) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(59)
1. แนะแนว(20)1. แนะแนว(20)
2. กิจกรรมนักเรียน
    - ลูกเสือ/ เนตรนารี
 
(20)
2. กิจกรรมนักเรียน
    - ลูกเสือ/ เนตรนารี
 
(20)
    - ชมรม/ ชุมนุม(13)    - ชมรม/ ชุมนุม(12)
3. กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์(8)3. กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์(7)
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น641รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น639
Comments